Metsän uudistaminen hakkuiden jälkeen

Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset toimenpiteet metsän viljelyssä ja taimikon hoidossa
raivaussaha

Toteutustapa:

21 tuntia itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, 6 tuntia maastoharjoituksia. Laajuus yhteensä 27 tuntia.

Kurssi suoritettavissa 1.3.2024 alkaen

Kohderyhmät:

  • metsäasiantuntijat
  • metsäneuvojat
  • puunostajat
  • metsäpalveluyrittäjät
  • metsätalousyrittäjät
  • ELY-keskusten ja kuntien metsäasioista vastaavat

Sisältö:

  • Metsän viljelyn periaatteet ja viljelymateriaalin valinta
  • Taimikonhoidon ajoitus ja toteutus
  • Metsänviljelyn ja taimikonhoidon laatu ja sen mittaaminen
  • Maastokäynti: eri metsänuudistamisketjut käytännössä

Toteuttaja: TTS Työtehoseura