Metsätoimihenkilön hiilisavotta

Koulutus tarjoaa tietoa metsien roolista hiilinieluina, hiiliviisaan metsän lajeista ja indikaattoreista sekä metsän tarjoamista ekosysteemipalveluista hakkuiden ohella. Opinnoissa lasketaan myös metsän hiilensidontaa ja hiilitaseen määrää. Opintojakson aikana syvennytään hiiliviisaisiin harvennusmenetelmiin sekä hiilensidontaa edistäviin metsänhoitotoimiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi metsäpolitiikkaa ja -sääntelyä kansallisella ja EU-tasolla. Käsittelemme myös vaihtoehtoisia ansaintamalleja metsämaalle (esim. Metso-ohjelma). Teoriaa hahmotetaan käytännössä myös kolmella maastokäynnillä

Koulutukset

leimikko-hiilensidonta
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ilmakehään vaikuttavat eri kasvihuonekaasut, perusteet metsien roolista ilmastopolitiikassa, metsät hiilinieluina ja hiilivarastoina, metsämaan kasvihuonekaasutaseen ja ohjauskeinot hiilinielujen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
Metsa-dronekuva
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ansaintamahdollisuudet metsämaasta ilman hakkuita. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: metsämaan hyödyntäminen ilman hakkuita, metsän suojelu, metsä matkailu- ja virkistyskäytössä.
raivaussaha
Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset toimenpiteet metsän viljelyssä ja taimikon hoidossa
Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa TTS Työtehoseura SYKLI Hiilisavotta
Tavoite: Tämä opintomoduuli toimii pohjustuksena opintokokonaisuudelle. Opit ymmärtämään enemmän metsän hiilivarastoon vaikuttavista tekijöistä, ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti metsän eri ulottuvuuksia sekä niiden suhteita toisiinsa hiilensidonnan kannalta, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen ja hiilivarastoon, ennallistamisen merkityksen ja puunkäyttötapojen merkityksen hiilivarastoon.
metsien-kasvu-ja-hiilensidonnan-edistaminen
Tavoite: Opintomoduuli toimii sekä itsenäisenä kokonaisuutena että johdantona koko opintokokonaisuuteen (6 moduulia). Opiskelija ymmärtää metsämaahan kohdistuvat paineet, metsien merkitys hiilinieluina, ristiriidat eri intressien osalta, mikä vaikuttaa metsien kykyyn toimia hiilinieluina, metsät ekosysteemipalveluna.
metsa-3
Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset harvennusmallit, osaa hyödyntää simulaattoria harjoittelussa ja ymmärtää harvennusmenetelmien vaikutukset hiilensidonnan kannalta.