Koulutukset

Kaikki hiilisavotan koulutusmoduulit löytyvät täältä. Jos valmiista koulutuspoluista ”Toimihenkilöiden hiilisavotta” tai ”Metsäkoneyrittäjän hiilisavotta” ei löydy sinulle mieluista, voit koota täältä oman opintopolkusi. 

metsien-kasvu-ja-hiilensidonnan-edistaminen
Tavoite: Opiskelija tunnistaa omassa metsäkoneenkuljettajan työssään kehittämiskohteen, määrittää keinot työn kehittämiseksi ja seuraa työtavan muutoksen vaikutuksia työn tuottavuuteen ja työviihtyvyyteen
metsa-2
Tavoite: Opiskelija ymmärtää työntutkimuksen ja työprosessin kehittämisen periaatteet ja niiden vaikutuksen työprosessin tehokkuuteen, energian kulutukseen ja hiilijalanjälkeen
Metsa-1
Tavoite: Opiskelija ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi opiskelija ymmärtää metsätyömaan hiilijalanjäljen arvioinnin ja päästövähennystoimet.
raivaussaha
Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset toimenpiteet metsän viljelyssä ja taimikon hoidossa
metsa-3
Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset harvennusmallit, osaa hyödyntää simulaattoria harjoittelussa ja ymmärtää harvennusmenetelmien vaikutukset hiilensidonnan kannalta.
Metsa-dronekuva
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ansaintamahdollisuudet metsämaasta ilman hakkuita. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: metsämaan hyödyntäminen ilman hakkuita, metsän suojelu, metsä matkailu- ja virkistyskäytössä.
Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa TTS Työtehoseura SYKLI Hiilisavotta
Tavoite: Tämä opintomoduuli toimii pohjustuksena opintokokonaisuudelle. Opit ymmärtämään enemmän metsän hiilivarastoon vaikuttavista tekijöistä, ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti metsän eri ulottuvuuksia sekä niiden suhteita toisiinsa hiilensidonnan kannalta, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen ja hiilivarastoon, ennallistamisen merkityksen ja puunkäyttötapojen merkityksen hiilivarastoon.
metsien-kasvu-ja-hiilensidonnan-edistaminen
Tavoite: Opintomoduuli toimii sekä itsenäisenä kokonaisuutena että johdantona koko opintokokonaisuuteen (6 moduulia). Opiskelija ymmärtää metsämaahan kohdistuvat paineet, metsien merkitys hiilinieluina, ristiriidat eri intressien osalta, mikä vaikuttaa metsien kykyyn toimia hiilinieluina, metsät ekosysteemipalveluna.
leimikko-hiilensidonta
Tavoite: Opiskelija ymmärtää ilmakehään vaikuttavat eri kasvihuonekaasut, perusteet metsien roolista ilmastopolitiikassa, metsät hiilinieluina ja hiilivarastoina, metsämaan kasvihuonekaasutaseen ja ohjauskeinot hiilinielujen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.